miércoles, 9 de diciembre de 2015

Curriculum vitae Luis Emilio Nadal Porcel 31.01.2019Buenos días;

Trabaje en RRHH, posteriormente hizo Máster en PRL, debido crisis trabaje en hostelería recepción y mantenimiento. Ahora llevo desde septiembre 2018 Como auxiliar administrativo. Espero reiniciar mi camino en oficinas

Información personal

                      *Estado civil: Soltero
                     * Nacionalidad: Española
                     * Edad: 34 años
                     * Residencia Manacor / Palma de Mallorca
                     * Móvil 654975950

Estudios universitarios        

-Diplomado Relaciones Laborales de Palma de Mallorca   UIB                 
-Masters en Seguridad y Salud Especialidadk (Ergonomía-Psicosociologia, Higiene Industrial, Seguridad Laboral) UIB

Formación

Administración

-Curso formativo "Administrativo contable II" Academia Marin 500 horaS         
- Curso formativo  "Experto en Gestión  de  salarios y Seguros Sociales" (210 horas). TEIS
-Conocimientos del Programa informático A3-Nom.
- Jornadas "Els problemes actuals dels drets fonamentals a l'empresa" 10 horas
- Jornada "Sobre els impactes que genera l'activitat turística en països del Sud" 5 horas
- Encuentro entre el CGPJ y CCOGSE "La situación del trabajador extranjero en España"
-CURSO EXCEL II (20 horas) academia centro uno
-Desarroyo y motivación del equipo directivo. Liderazgo del equipo directivo (16 horas) CAEB
-Bases en la gestión de RRHH en la empresa (40 horas) caeb
Negociar con eficacia; nuevos enfoques para mejorar los resultados (8 horas) caeb
-Cierre fiscal a la luz de la reforma fiscal 2015 (5 horas) caeb
- 10 Claves en ventas (8 horas) caeb
- Estrategias para seleccionar y retener el talento (8 horas ) caeb
 Contabilidad básica de 15h CAEB mayo 2017

Mantenimiento

 -Curso "Prácticas correctas de higiene en comidas preparadas" 2 horas
-Socorrista en Piscina (carnet)
-Prevención y control de la legionela (25 horas w-mega fomación)
-Técnico en mantenimiento de piscinas (carnet)
-Certificación de eficiencia energética IFES 20 horas

Otros

-Nivel de Catalán B
-Director de temps lliure
-Monitor de temps lliure
-Carnet de coche

Experiencia laboral

2005                           Julio y Agosto  Bacario en la Gestoría Blanquer
                                   Servera de Cala Millor (Son Servera)
2007                            25 horas  becario en Escuela Superior Balear(enero)
2007                            Becario en Protur-Hotels (Dpto.de Personal) desde abril
2007                            Gestoría Juan Amer 20.06.07ª20.08.07
2007-08                       Gestoría Bauza Vives 21.08.07ª24.02.08
2008                            Ayuntamiento de Capdepera 23.06.08ª14.09.08 (monitor)
2008/09                       Actividades educatives de Binicanella (monitor)
2009                            Ayuntamiento de Capdepera 22.06.09ª12.09.09 (monitor)
2010                            Actividades educatives de Binicanella (monitor)
2010                            Escoleta d'estiu de Son Macià 07.2010 (monitor)
2011                            Botonés proturhotels 6 meses denjunio a noviembre de 2011
2012                            Profesor en academia Global Estudios curso de monitor de tiempo             
2012  Administrador Eléctrica Llum 05.2012°01.2018
2012  Jardinero Protur hotels 01.06.2012°16.05.2018
23.09.2018°31.01.2019 auxiliar.contable senseshotels


Otros datos:

-           Coche propio
-          Residencias en Palma, Son Servera y Mahó

domingo, 8 de marzo de 2015

Muere el primer alcalde de Son Servera Barrachina

Benvolguts regidors de l’actual Ajuntament de Son Servera.

Fins on arribarà la vostra indiferència, que és indecència. Fa pocs dies ens va deixar un gran amic, una bellíssima persona i una persona que va fer de la cosa pública, amb el suport de la seva esposa Antònia, a la qual va servir amb devoció i vocació de servei, la seva passió i vida.
Una persona que ha aconseguit l’acta de regidor cinc vegades i tres d’elles ha arribat a ocupar la màxima representació política com a batle de l’Ajuntament de Son Servera no es mereix que no se li hagi reconegut la seva contribució al desenvolupament econòmic, polític i social del municipi de Son Servera? Penseu que n’hi ha de polítics encara actius a l’Ajuntament que li deuen a ell la confiança dipositada la primera vegada que aconseguiren l’acta de regidor /?/.
Jo el coneixia bé. Jo vaig esser regidor de l’Ajuntament de Son Servera amb ell, encara que fos a l’pposició, on hi vaig estar amb molt d’orgull. Jo puc dir que el coneixia bé perquè tenia tan assolit el rol de polític que s’ho creia i moltes vegades el seu talant i maneres de fer les coses m’han servit d’autèntica inspiració.

Per què no s’han decretat dos o tres dies de dol oficial amb les banderes a mitja alçada? Per què l’actual Ajuntament de Son Servera, govern i oposició, no han emès cap comunicat conjunt o per separat, reconeixent la seva aportació i vàlua al municipi de Son Servera? Per què no es va intentar protocol·litzar una mica el seu funeral on s’organitzés, per exemple, l’assistència dels qui han estat batles i regidors com ell i, fins i tot potser, l’assistència del mateix president Bauçà o l’amo Biel Canyelles i asseguts tots a les bancades davanteres?Això només passa aquí, a Son Servera, l’Ajuntament més endeutat i més indiferent.

A nosaltres, els ciutadans que anem a peu, només ens queda una: participar votant o presentar-s’hi a les properes eleccions de maig per tal d’evitar repetir aquests representants.
Al cel sia, i salut i vida i molts d’anys per la seva esposa Antònia i familiars.
Luís S. Mellado Clowes

lunes, 9 de febrero de 2015

Candidato del PP de Son Servera sufrío una condena por faltas en año 2000 por el juzgado

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Manacor


Núm. 22064

Número de Identificación Único: 07033 2 0101087/2000

Procurador/a:

Abogado:

Representado:

D./Dña. Juana María Reig Morro Secretario del Juzgado de Instrucción

Número 1 de Manacor.

Doy Fe y Testimonio:

Que en el Juicio de Faltas núm. 713/1999 se ha acordado requerir a:

Requerir de pago al condenado Jaime Servera Esteva, para que en el

término de 5 días haga efectivo el importe de la multa impuesta en sentencia

firme, en la cantidad de 60.000 pesetas en el n. de cuenta 0437-0000-78-0054-

00 del BBVA, abierta a nombre de este Juzgado, bajo apercibimiento de apremio

y en su caso responsabilidad personal subsidiaria, de un día de privación de

libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas.

Y para que conste y sirva de Requerimiento a Jaime Servera Esteva,

actualmente paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de les

Illes Baleares, expido el presente en Manacor a diecinueve de Octubre de dos mil.

El/La Secretario, (ilegible)

jueves, 11 de diciembre de 2014

Bon Nadal


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El comité local de El Pi Proposta per les Illes de Son Servera vol desitjar a tots els ciutadans del municipi de Son Servera un Bon Nadal i Feliç Any 2015.

 

Molts d’Anys a Tothom

lunes, 1 de diciembre de 2014

MODEL ECONÒMIC QUE EL PI DE SON SERVERA PROPOSA

Nosaltres, El Pi de Son Servera, pensem que la economia avui és i serà el protagonista principal a les properes eleccions locals i autonòmiques.
Arribar a fi de mes s’ha convertir per a nosaltres, per cents de famílies i per l’actual Ajuntament en tot un repte. Les reformes econòmiques que necessita Son Servera han de generar les màximes oportunitats i millorar la qualitat de vida dels nostres ciutadans.
Uns dels nostres objectius són:
1. Promoure la economia adequant l’activitat política a les necessitats locals,
2. Apropar la gestió municipal als nostres ciutadans amb l’ànim
3. Aconseguir una adequada redistribució de la renda que s’ajusti a les necessitats de tots.
4. Millorar les condicions de vida i benestar dels nostres ciutadans.

Per tal de reanimar la nostra economia local, ens volem convertir en portaveus del nostre poble davant les institucions públiques insulars i autonòmiques,

1. Promouen una societat d’emprenedors.
2. Proveint d’un marc favorable als nostres treballadors autònoms perquè puguin desenvolupar els seus projectes professionals.
3. Planificant l’activitat econòmica de tal forma que es puguin atendre les necessitats individuals i col·lectives.
4. Equilibrant i harmonitzant el desenvolupament local per tal
d’estimular el seu creixement econòmic.

Davant la gestió ordinària de l’Ajuntament, ens comprometem a:

** Realitzar un esforç per tal de controlar el pressupost municipal i intentar reduir el seu dèficit actual.
** Reforçar l’assignació eficient dels nostres recursos per tal de maximitzar la seva eficiència,
seleccionant els projectes més necessaris i, a la vegada, avaluant i analitzar les actuacions dutes a terme.
** Atorgant les màximes facilitats al sector privat i contribuint al seu impuls.
________________
Nou email: elpiasonservera@gmail.com / bloggspot: elpiasonservera / twitter

miércoles, 26 de noviembre de 2014

La Mobilitat que el Pi de Son Servera vol pels seus ciutadans

Nosaltres pensem que el Pla ha de contemplar, de manera integrada, la mobilitat en els seus diferents aspectes: transport públic, vehicles privats, vianants i bicicletes, punts d'intercanvi, aparcament, sostenibilitat ambiental, circulació de mercaderies, etc.

Per damunt de tot, pesem també que hauria de servir de marc per a la coordinació dels PMU dels municipis del Llevant de Mallorca.Els plans de mobilitat urbana (PMU) són el document bàsic per configurar les estratègies de mobilitat sostenible dels municipis.

Les principals característiques, fases i etapes que han de complir els PMU i que han d’observar:

 

1.                  L'àmbit territorial dels plans de mobilitat urbana és el del municipi o, amb l'acord corresponent dels ajuntaments afectats,  amb un esquema de mobilitat interdependent, tant si integren una àrea urbana contínua com si no n'integren cap.

2.                  El contingut dels plans de mobilitat urbana s'ha d'adequar als criteris i les orientacions establerts pels plans directors de mobilitat del seu àmbit i, si escau, als plans específics, i ha d'incloure un pla d'accés als sectors industrials del seu àmbit territorial.

3.                  La iniciativa per a elaborar i aprovar els plans de mobilitat urbana correspon als ajuntaments.

4.                  En el procés d'elaboració dels plans de mobilitat urbana ha de estar garantida la participació del consell territorial de la mobilitat o bé, en cas que aquest ens no hagi estat constituït, la consulta del consell comarcal corresponent, si existeix,  i dels organismes, les entitats i els sectors socials vinculats a la mobilitat.

5.                  L'elaboració i l'aprovació dels plans de mobilitat urbana són obligatòries per als municipis que, d'acord amb la normativa de règim local o el corresponent pla director de mobilitat, hagin de prestar el servei de transport col∙lectiu urbà de viatgers.

6.                  Els plans de mobilitat urbana s'han de revisar periòdicament.

Principis que han d’observar els Plans de Mobilitat:


1. El dret dels ciutadans a l'accessibilitat en unes condicions de mobilitat
adequades i segures i amb el mínim impacte ambiental possible.
2. L'organització d'un sistema de distribució de mercaderies sostenible.
3. La prioritat dels mitjans de transport de menor cost social i ambiental, tant de persones com de mercaderies.
4. El foment i la incentivació del transport públic i col·lectiu i d'altres sistemes
de transport de baix o nul impacte, com els desplaçaments amb bicicleta o a peu.
5. La implicació de la societat en la presa de decisions que afectin la mobilitat de les persones.
6. La distribució adequada dels costos d'implantació i gestió del transport.
7. L'adequació a les polítiques comunitàries sobre aquesta matèria.
8. L'impuls d'una mobilitat sostenible.
10. El foment del desenvolupament urbà sostenible i l'ús racional del territori.
11. El compliment dels tractats internacionals vigents relatius a la preservació del clima pel que concerneix la mobilitat.

Vehicle elèctric


Dins els nostre programa d’actuació ens volem comprometre i marcar com a objectiu, encara que, pel que fa el seu cost seria un procés gradual i lent, l’ implementació i promoció de l’ús del vehicle elèctric, que ens permetria estalviar energia i té molts avantatges mediambientals enfront d'altres mitjans de transport que utilitzen carburants fòssils.

 

martes, 25 de noviembre de 2014

La Sanitat que volem


La Sanitat que volem


Té que ser una sanitat realista i a l’abast de tothom on es duguin a terme totes aquelles accions que tenen com objectiu millorar la salut i el benestar dels nostres ciutadans. També s’han de garantir i millorar la qualitat dels serveis de salut, individuals i col·lectius.

La sanitat que El Pi de Son servera proposa es consolida sobre tres punts essencials:

Prevenció i protecció dels recursos naturals , del nostre medi ambient: El control de la contaminació dels nostre sol, l’aigua, l’aire, els aliments.

Prevenció i promoció sanitària encaminat al foment dels hàbits de vida saludables, l’educació sanitària a les escoles i als centres d’atenció primària i facilitar la participació ciutadana a la presa de decisions que afecten la nostra salut.

Quedi clar que per nosaltres, la promoció de la salut es prevenir les malalties i rehabilitar els nostres malalts.

La Restauració sanitària equival a parlar de rehabilitació i, per tal, volem facilitar l’accés dels ciutadans als  4 serveis de salut essencials como són: el diagnòstic, el tractament i la rehabilitació, la prevenció i la promoció de la salut.

Els serveis socials que volem,

Han de ser accessibles  per tothom i que garanteixin la cobertura i proximitat pels més necessitats. Nosaltres volem assentar  els serveis socials bàsics sobre  la planificació per tal d’aconseguir l’eficàcia i  rendibilitat dels serveis socio-sanitaris.

Al municipi de Son Servera gaudim  ja d’un eficient i eficaç Pla Municipal de Serveis Socials  i d’un gran equip humà per tal d’aconseguir polítiques eficients i eficaces. Una feta clau ha estat la d’establir un canal de col·laboració i comunicació permanent amb els professionals del municipi i amb altres institucions com l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS).

Per tot això, el Pi de Son Servera es compromet a contribuir per la millora dels programes i equipaments necessaris per tal de proveir dels millors serveis pels nostres usuaris que són els nostres conciutadans.