miércoles, 26 de noviembre de 2014

La Mobilitat que el Pi de Son Servera vol pels seus ciutadans

Nosaltres pensem que el Pla ha de contemplar, de manera integrada, la mobilitat en els seus diferents aspectes: transport públic, vehicles privats, vianants i bicicletes, punts d'intercanvi, aparcament, sostenibilitat ambiental, circulació de mercaderies, etc.

Per damunt de tot, pesem també que hauria de servir de marc per a la coordinació dels PMU dels municipis del Llevant de Mallorca.Els plans de mobilitat urbana (PMU) són el document bàsic per configurar les estratègies de mobilitat sostenible dels municipis.

Les principals característiques, fases i etapes que han de complir els PMU i que han d’observar:

 

1.                  L'àmbit territorial dels plans de mobilitat urbana és el del municipi o, amb l'acord corresponent dels ajuntaments afectats,  amb un esquema de mobilitat interdependent, tant si integren una àrea urbana contínua com si no n'integren cap.

2.                  El contingut dels plans de mobilitat urbana s'ha d'adequar als criteris i les orientacions establerts pels plans directors de mobilitat del seu àmbit i, si escau, als plans específics, i ha d'incloure un pla d'accés als sectors industrials del seu àmbit territorial.

3.                  La iniciativa per a elaborar i aprovar els plans de mobilitat urbana correspon als ajuntaments.

4.                  En el procés d'elaboració dels plans de mobilitat urbana ha de estar garantida la participació del consell territorial de la mobilitat o bé, en cas que aquest ens no hagi estat constituït, la consulta del consell comarcal corresponent, si existeix,  i dels organismes, les entitats i els sectors socials vinculats a la mobilitat.

5.                  L'elaboració i l'aprovació dels plans de mobilitat urbana són obligatòries per als municipis que, d'acord amb la normativa de règim local o el corresponent pla director de mobilitat, hagin de prestar el servei de transport col∙lectiu urbà de viatgers.

6.                  Els plans de mobilitat urbana s'han de revisar periòdicament.

Principis que han d’observar els Plans de Mobilitat:


1. El dret dels ciutadans a l'accessibilitat en unes condicions de mobilitat
adequades i segures i amb el mínim impacte ambiental possible.
2. L'organització d'un sistema de distribució de mercaderies sostenible.
3. La prioritat dels mitjans de transport de menor cost social i ambiental, tant de persones com de mercaderies.
4. El foment i la incentivació del transport públic i col·lectiu i d'altres sistemes
de transport de baix o nul impacte, com els desplaçaments amb bicicleta o a peu.
5. La implicació de la societat en la presa de decisions que afectin la mobilitat de les persones.
6. La distribució adequada dels costos d'implantació i gestió del transport.
7. L'adequació a les polítiques comunitàries sobre aquesta matèria.
8. L'impuls d'una mobilitat sostenible.
10. El foment del desenvolupament urbà sostenible i l'ús racional del territori.
11. El compliment dels tractats internacionals vigents relatius a la preservació del clima pel que concerneix la mobilitat.

Vehicle elèctric


Dins els nostre programa d’actuació ens volem comprometre i marcar com a objectiu, encara que, pel que fa el seu cost seria un procés gradual i lent, l’ implementació i promoció de l’ús del vehicle elèctric, que ens permetria estalviar energia i té molts avantatges mediambientals enfront d'altres mitjans de transport que utilitzen carburants fòssils.

 

No hay comentarios: